1. Úvodní ustanovení

 • 1.1. Obchodní společnost shopyCRM s.r.o., se sídlem Komárovce 46, 044 55 Komárovce, IČO: 51094452, zapsaná na Košice I, odd . Sro,vl. č. 42329/V (dále též „Provozovatel“) je provozovatelem internetové aplikace „shopyCRM“, která představuje komplexní pracovní nástroj pro podnikatele a slouží především k manažmentu zákazníků a firem ních procesů (dále též „Aplikace“) a která je dostupná na internetové adrese „shopycrm.org“ (dále též „Internetové stránky“).
 • 1.2. Uživatelem se pro účely těchto obchodních podmínek Provozovatele (dále též „Obchodní podmínky“) rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, která za účelem užívání Aplikace uzavírá s Provozovatelem smlouvu v souladu s těmito Obchodními podmínkami (dále též „Uživatel“).
 • 1.3. Obsahem se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí údaje, data či jiný obsah, které Uživatel prostřednictvím Aplikace, resp. uživatelského účtu, šířil, uvedl, zobrazoval či uložil (dále též „Obsah“).
 • 1.4. Aplikaci je Uživatel oprávněn užívat pouze na základě smlouvy, která bude uzavřena mezi Uživatelem a Provozovatelem, přičemž způsob uzavření takové smlouvy je upraven v těchto Obchodních podmínkách (dále též „Smlouva“).
 • 1.5. Práva a povinnosti mezi Provozovatelem a Uživatelem v souvislosti s užíváním Aplikace se řídí Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí každé Smlouvy, která bude uzavřené v souladu s Obchodními podmínkami. Provozovatel je oprávněn jednostranně změnit Obchodní podmínky. O této změně je Provozovatel povinen informovat Uživatele alespoň 14 dní před nabytím účinnosti změny Obchodních podmínek, a to některým ze způsobů komunikace uvedených v odst. 10.4. Obchodních podmínek. Pokud Uživatel se změnou Obchodních podmínek nesouhlasí a svůj nesouhlas sdělí Provozovateli nejpozději do nabytí účinnosti takové změny Obchodních podmínek některým ze způsobů komunikace uvedených v odst. 10.4. Obchodních podmínek, je pro Uživatele závazné dosavadní znění Obchodních podmínek. Pokud svůj nesouhlas Provozovateli nesdělí ve lhůtě uvedené v předchozí větě, má se za to, že s novým zněním Obchodních podmínek souhlasí.
 • 1.6. Provozovatel a Uživatel jsou v těchto Obchodních podmínkách dále označeny jako „smluvní strany“.
 • 1.7. Uživatel souhlasem s těmito Obchodními podmínkami potvrzuje, že je podnikající osoba, která vystupuje ve vztahu k Provozovateli v souvislosti se svojí podnikatelskou činností, a současně bere na vědomí, že mu z tohoto důvodu nepřísluší práva spotřebitele ve smyslu občanského zákoníku.

2. Aplikace a její tarify

 • 2.1. Aplikaci poskytuje Provozovatel k užívání Uživateli v takovém stavu, ve kterém se nachází ke dni uzavření Smlouvy. Provozovatel je oprávněn kdykoliv měnit a upravovat funkce, nastavení, uživatelské prostředí a jakékoliv jiné parametry Aplikace bez předchozího upozornění Uživatele, a Uživatel to bere na vědomí a souhlasí s tím. Pro vyloučení případných pochybností berou smluvní strany na vědomí, že Provozovatel je oprávněn ke změnám a úpravám uvedeným v předchozí větě i ve vztahu ke stávajícímu Uživateli, se kterým již byla uzavřena Smlouva (nikoli tedy pouze k budoucímu Uživateli).
 • 2.2. Velikost datového prostoru a přenesených dat, které bude mít Uživatel od Provozovatele k dispozici, mohou být závislé na druhu tarifu, který si Uživatel zvolil, přičemž specifikace velikosti datového prostoru a přenesených dat je zveřejněna v souvislosti s jednotlivými tarify na Internetové stránce.
 • 2.3. Provozovatel nabízí placené a neplacené tarify. Při uzavírání Smlouvy si Uživatel vybere na Internetových stránkách některý z tarifů dle aktuální nabídky Provozovatele, případně je možné provést volbu po uzavření Smlouvy, a to v souladu s Obchodními podmínkami.
 • 2.4. V případě neplaceného tarifu není Uživatel povinen za užívání Aplikace platit Provozovateli úplatu. U neplaceného tarifu je Provozovatel oprávněn měnit po uzavření Smlouvy velikost poskytovaného datového prostoru a přenesených dat, které bude mít Uživatel od Provozovatele k dispozici.
 • 2.5. V případě placeného tarifu je Uživatel povinen za užívání Aplikace platit úplatu ve výši, kterou Provozovatel uvádí v souvislosti s určitým tarifem na Internetových stránkách, přičemž její výše může být závislá na druhu tarifu. U placených tarifů je Provozovatel oprávněn měnit výši úplaty či velikost poskytovaného datového prostoru a přenesených dat, které bude mít Uživatel od Provozovatele k dispozici, a to pro budoucí období, na které nebyla Uživatelem zaplacena úplata.
 • 2.6. Provozovatel je oprávněn rovněž své tarify zrušit.
 • 2.7. Uživatel je oprávněn změnit svůj tarif. Pokud Uživatel přejde z placeného tarifu na tarif neplacený nebo z placeného tarifu vyšší třídy (tj. tarif s vyšší úplatou) na placený tarif nižší třídy (tj. tarif s nižší úplatou), bere Uživatel na vědomí, že mu může být část jeho Obsahu znepřístupněna, a to v rozsahu, který přesahuje limity stanovené Provozovatelem pro druh tarifu, na který Uživatel přešel.
 • 2.8. Jakmile Uživatel dosáhne limitů stanovených pro neplacený tarif, které jsou uvedeny na Internetových stránkách, může být Provozovatelem vyzván, aby přešel na některý z placených tarifů. Obdobně může Provozovatel vyzvat Uživatele, aby přešel z placeného tarifu nižší třídy na placený tarif vyšší třídy, pokud Uživatel dosáhne limitů stanovených pro placený tarif nižší třídy.
 • 2.9 Při překročení limitů pro daný tarif jsou následná uložená a přenesená data účtována podle cenáku na Internetových stránkách 

3. Způsob uzavření Smlouvy

 • 3.1. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí Uživatel.
 • 3.2. Provozovatel činí na svých Internetových stránkách veřejnou nabídku na uzavření Smlouvy za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách.
 • 3.4. Poté, co Uživatel klikne na internetový odkaz pro relizování objednávky, bude Uživatel přesměrován na formulář, do kterého Uživatel vyplní údaje požadované Provozovatelem. V tomto formuláři budou současně Uživateli zpřístupněny tyto Obchodní podmínky, a to v takovém formátu, který umožňuje jejich uložení v datové podobě na elektronické zařízení s možností jejich pozdějšího zobrazení. Uživatel se zavazuje, že si tyto Obchodní podmínky vytiskne či uloží. Odesláním vyplněného formuláře Uživatel projevuje souhlas s těmito Obchodními podmínkami a potvrzuje, že se seznámil s jejich obsahem.
 • 3.5. Veřejný návrh Smlouvy je akceptován okamžikem, kdy Uživatel odešle vyplněný formulář v souladu s předchozím odstavcem. Tímto okamžikem současně dochází k uzavření Smlouvy. Okamžikem uzavření Smlouvy nabývá Smlouva své účinnosti.
 • 3.6 Ke zřízení uživatelského účtu dojde nejpozdějí do 48 hodin od uzavření Smlouvy dle předchozího odstavce.

4. Předmět Smlouvy

 • 4.1. Na základě Smlouvy Provozovatel poskytuje Uživateli právo užívat Aplikaci, a to v rozsahu závislém na druhu tarifu, který si Uživatel zvolil.
 • 4.2. V případě placených tarifů vzniká Uživateli na základě Smlouvy povinnost za užívání Aplikace platit Provozovateli úplatu v závislosti na druhu tarifu, který si Uživatel zvolil, a to ve výši a za podmínek blíže uvedených v aktuální nabídce Provozovatele a v těchto Obchodních podmínkách.

5. Užívání Aplikace

 • 5.1. Pro účely zřízení uživatelského účtu a v souvislosti s uzavřením Smlouvy je Uživatel povinen sdělit Provozovateli úplné a pravdivé informace. Rovněž je Uživatel povinen uvést úplné a pravdivé informace do svého uživatelského účtu. Dále je Uživatel povinen Provozovateli sdělit neprodleně jakékoliv změny těchto informací.
 • 5.2. Uživatel se zavazuje neužívat Aplikaci žádným způsobem, kterým by jakkoliv narušoval práva Provozovatele či třetích osob nebo kterým by došlo k porušení právních předpisů. Zejména je Uživateli zakázáno:
  • 5.2.1. odesílat prostřednictvím Aplikace v jakékoliv formě sdělení s nevhodným, klamavým či škodlivým obsahem nebo s obsahem, který by poškozoval Provozovatele či třetí osoby nebo který by byl v rozporu s dobrými mravy;
  • 5.2.2. prostřednictvím Aplikace zveřejňovat nenávistné projevy, pornografický obsah, projevy podněcující k násilí či potlačování základních lidských práv a svobod a jiný obsah, který by mohl poškodit dobrou pověst Provozovatele;
  • 5.2.3. užívat Aplikaci k nezákonným činnostem;
  • 5.2.4. odesílat prostřednictvím Aplikace hromadná sdělení či spamy.
 • 5.3. Provozovatel je oprávněn zablokovat či odstranit Obsah, pokud by byl v rozporu s těmito Obchodními podmínkami. Za účelem šetření domnělých porušení těchto Obchodních podmínek je Provozovatel oprávněn zkontrolovat Obsah Uživatele, s čímž Uživatel souhlasí.
 • 5.4. Uživatel se zavazuje chránit své přihlašovací údaje, které slouží k užívání Aplikace, zejména se zavazuje, že je nesdělí či jinak nezpřístupní třetí osobě a neumožní ji ani přístup ke svému uživatelskému účtu. Pokud Uživatel zjistí zneužití svých přihlašovacích údajů třetí osobou, bezodkladně to sdělí Provozovateli, který je oprávněn v takovém případě přihlašovací údaje zablokovat a vystavit Uživateli nové.
 • 5.5. Uživatel se zavazuje, že svůj uživatelský účet bude užívat výhradně sám a neposkytne jej k užívání třetí osobě. Bez vědomí a souhlasu Provozovatele nesmí Uživatel přenést svůj účet na jinou osobu.
 • 5.8. Případné poruchy, nesrovnalosti či chyby v Aplikaci je Uživatel povinen neprodleně oznámit Provozovateli, a to prostřednictvím e-mailové adresy Provozovatele uvedené na Internetových stránkách. Technická podpora Provozovatele je Uživateli poskytována prostřednictvím e-mailové komunikace či telefonicky, a to dle volby Provozovatele.
 • 5.9. Uživateli je zakázáno Aplikaci jakýmkoliv způsobem hackovat, měnit, ovlivňovat její vzhled a funkce, či vyvíjet činnost, která by mohla vést k přetížení anebo narušení stability, bezpečnosti nebo chodu Aplikace či souvisejícího softwaru či hardwaru.
 • 5.10. Uživatel bere na vědomí, že může dojít k dočasnému omezení či přerušení dostupnosti Aplikace, a to především z důvodu upgrade a údržby Aplikace, vyšší moci, jednání třetí osoby či Uživatele, výpadku elektrické energie či konektivity. Vyšší mocí se rozumí pro účely těchto Obchodních podmínek mimo jiné (i) porucha serveru či jiného hardware, který slouží k zajištění chodu Aplikace, nebo (ii) nedostupnost Aplikace z důvodů nefunkčnosti služeb poskytovaných třetími osobami.
 • 5.11. Uživatel bere na vědomí, že uzavřením Smlouvy nezískává výhradní oprávnění užívat Aplikaci, a souhlasí s tím, že Aplikaci mohou užívat i jiné osoby včetně samotného Provozovatele.

6. Odpovědnost Provozovatele

 • 6.1. Smluvní strany se dohodly, že Provozovatel nenese odpovědnost za případnou ztrátu či zneužití Obsahu, a to z jakéhokoliv důvodu (zejména z důvodu vyšší moci, jednání třetí osoby či Uživatele, výpadku elektrické energie či konektivity). Pro tento případ se Uživatel vzdává práva na náhradu újmy. Uživatel souhlasí s tím, že je povinen si zajistit zálohu veškerého Obsahu prostřednictvím vlastního zálohování dat.
 • 6.2. Smluvní strany se dohodly, že Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu (včetně ušlého zisku), která by vznikla v důsledku užívání Aplikace nebo z důvodu omezení či přerušení její dostupnosti, popř. z důvodu, že provoz Aplikace bude ukončen. Pro tento případ se Uživatel vzdává práva na náhradu újmy.
 • 6.3. Provozovatel nenese odpovědnost za Obsah. Za Obsah odpovídá výlučně Uživatel.

7. Platební podmínky

 • 7.1. Provozovatel umožní Uživateli užívat Aplikaci v rozsahu, který je spojen s určitým placeným tarifem, až poté, co Uživatel zaplatí Provozovateli úplatu spojenou s příslušným placeným tarifem.
 • 7.2. Uživatel má možnost si zvolit, zda úplata za užívání Aplikace bude placena formou měsíční platby (dále též „Měsíční platba“) nebo formou roční paltby (dále též „Roční platba“).
 • 7.3. V případě Měsíční platby bude první platba zaplacena nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy si Uživatel zvolil placený tarif. Další Měsíční platby budou placeny pravidelně v měsíčních intervalech, a to ke dni v měsíci, který bude stanoven Provozovatelem.
 • 7.4. Povinnost platit Měsíční platby zaniká
  • 7.4.1. zánikem Smlouvy dle bodu 8. těchto Obchodních podmínek; tím není dotčena povinnost zaplatit Provozovateli veškeré dlužné částky;
  • 7.4.2. pokud se Uživatel s Provozovatelem dohodne na přechodu z Měsíčních plateb na Roční platby ve smyslu 7.7. Obchodních podmínek;
  • 7.4.3. pokud Uživatel přejde z placeného tarifu na tarif neplacený.
 • 7.5. Pokud bude úplata placena formou Roční platby, je Uživatel povinen vždy před uplynutím tohoto časového období zaplatit Provozovateli Předplatné na následující časové období nebo přejít na formu Měsíčních plateb v souladu s odst. 7.10. těchto Obchodních podmínek.
 • 7.6. Pokud bude Aplikace v případě placeného tarifu Uživateli prokazatelně nedostupná v rámci jednoho kalendářního měsíce v součtu více než 48 hodin, je Uživatel oprávněn požadovat po Provozovateli slevu, která se stanoví následujícím způsobem:
  • 7.6.1. v případě, že bude Aplikace nedostupná více než 48 hodin a méně než 360 hodin, ve výši 50 % z částky připadající na jeden měsíc;
  • 7.6.2. v případě, že bude Aplikace nedostupná více než 360 hodin, ve výši 100 % z částky připadající na jeden měsíc.
 • 7.7. Pokud se Provozovatel a Uživatel na tom dohodnou, je možné v průběhu smluvního vztahu přejít z Měsíčních plateb na Roční platby a opačně, přičemž v takovém případě se postupuje obdobně dle odst. 7.3. a 7.5. těchto Obchodních podmínek.
 • 7.8. Úplata bude placena úhradou na bankovní účet Provozovatele na základě zaslané faktury se 14 denní splatností.

8. Trvání Smlouvy a zrušení uživatelského účtu a omezení užívání Aplikace

 • 8.1. Smlouva uzavřená na základě těchto podmínek je uzavřena na dobu neurčitou.
 • 8.2. K zániku Smlouvy dochází mimo jiné zrušením uživatelského účtu; tím nejsou dotčeny důvody zániku Smlouvy vyplývající z právní úpravy.
 • 8.3. Uživatel je oprávněn kdykoliv zrušit svůj uživatelský účet.
 • 8.4. Uživatelský účet může být zrušen po vzájemné dohodě Provozovatele a Uživatele.
 • 8.5. Pokud se Uživatel dostane v případě placených tarifů do prodlení s placením úplaty, které bude trvat déle než 1 měsíc, je Provozovatel oprávněn zrušit uživatelský účet Uživatele, zamezit či omezit Uživateli užívání Aplikace nebo Uživatele převést na tarif neplacený; pokud bude Uživatel převeden na neplacený tarif, může mu být část jeho Obsahu znepřístupněna, a to v rozsahu, který přesahuje limity stanovené pro neplacený tarif.
 • 8.6. Pokud Uživatel poruší jinou povinnost stanovenou v Obchodních podmínkách, nežli je povinnost platit úplatu, je Provozovatel oprávněn bez předchozího upozornění Uživatele okamžitě:
  • 8.6.1. zamezit či omezit Uživateli užívání Aplikace nebo
  • 8.6.2. Uživateli zrušit uživatelský účet.
 • 8.7. Provozovatel je dále oprávněn zrušit uživatelský účet z jakéhokoliv důvodu (tedy i bez porušení povinností Uživatele) v případě
  • 8.7.1. neplaceného tarifu po uplynutí lhůty jednoho měsíce ode dne oznámení této skutečnosti Provozovatelem Uživateli;
  • 8.7.2. placeného tarifu po uplynutí lhůty dvou měsíců ode dne oznámení této skutečnosti Provozovatelem Uživateli; v tomto případě je Provozovatel povinen Uživateli vrátit případnou úplatu, kterou od něho obdržel a která by se vztahovala na období po zrušení uživatelského účtu.
 • 8.8. Provozovatel není povinen Uživateli vrátit úplatu, která již byla Uživatelem zaplacena, v případě, že:
  • 8.8.1. Uživatel zruší svůj uživatelský účet, aniž by Provozovatel porušoval některou ze svých povinností;
  • 8.8.2. Provozovatel zruší Uživateli uživatelský účet z důvodu, že Uživatel porušoval své povinnosti vyplývající ze Smlouvy či z Obchodních podmínek.
 • 8.9. Po zrušení uživatelského účtu, resp. po zániku Smlouvy, je Provozovatel oprávněn (nikoli povinen)
  • 8.9.1. odstranit veškerý Uživatelův Obsah; v takovém případě nemá Uživatel vůči Provozovateli právo na jakoukoliv náhradu; nebo
  • 8.9.2. ponechat Uživatelův Obsah v rámci Aplikace.
 • 8.10. Volba dle odstavce 8.9. přísluší výlučně Provozovateli.
 • 8.11. Zrušení uživatelského účtu, resp. zánik Smlouvy z jiného důvodu, nemá vliv na povinnost Uživatele zaplatit Provozovateli veškeré dlužné částky.
 • 8.12. Uživatel bere na vědomí, že pokud Provozovatel v souladu s Obchodními podmínkami omezí Uživateli užívání Aplikace, může být Obsah či jeho část Uživateli nedostupná.

9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 • 9.1. Ochrana osobních údajů Uživatele je Provozovatelem poskytována v souladu se zákonem č. 18/2018 Z.z., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „Zákon o ochraně osobních údajů“) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (dále též „GDPR”). Součástí smluvního vztahu je i Zprostřed­kovatelská smlouva, která je definovaná ve vlatním dokumentu “Ochrana osobních údajů”, který je také součástí obchodních podmínek.

10. Závěrečná ustanovení

 • 10.1. Smluvní strany sjednávají, že rozhodným právem je právní řád Slovenské republiky.
 • 10.2. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout do jednoho měsíce ode dne, kdy některá ze smluvních stran druhé smluvní straně oznámí své přesvědčení o existenci sporu nebo svůj návrh na jeho řešení, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.
 • 10.3. V souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Rady (ES) č. 1215/2012 se smluvní strany dohodly, že případné spory vyplývající ze Smlouvy budou rozhodovány soudy Slovenské republiky.
 • 10.4. Právní jednání, oznámení či jiná sdělení, včetně případných výzev, předpokládaná podle těchto Obchodních podmínek mohou být mezi smluvními stranami učiněna písemně nebo prostřednictvím e-mailové komunikace, přičemž k e-mailové komunikaci bude využita e-mailová adresa Provozovatele zveřejněná na Internetových stránkách a e-mailová adresa Uživatele, kterou uvedl při zřizování uživatelského účtu, popř. kterou následně sdělil Provozovateli.
 • 10.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná z nich se nepovažuje za slabší stranu, ať již v rámci závazků založených Smlouvou, nebo v rámci postupu, který vedl k jejímu uzavření, ani pokud jde o obsah Smlouvy, a dále prohlašují, že z hospodářského hlediska přínos Smlouvy odpovídá pro každou ze smluvních stran tomu, k čemu se daná smluvní strana touto Smlouvou zavázala.
 • 10.6. Pokud některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek je nebo se stane neplatným či neúčinným, neplatnost či neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost Smlouvy a Obchodních podmínek jako celku ani jiných ustanovení Smlouvy či Obchodních podmínek, pokud je takovéto neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy, resp. Obchodních podmínek.
 • 10.7. Uživatel prohlašuje, že si tyto Obchodní podmínky řádně přečetl, jejich obsahu porozuměl a význam veškerých ustanovení a doložek mu byl dostatečně vysvětlen, a že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímá, což stvrzuje odesláním vyplněného formuláře dle odst. 3.4. těchto Obchodních podmínek.
 • 10.8. V případě odchylek mezi jazykovými zněními má přednost slovenské znění Obchodních podmínek.
 • 10.9. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 6. 5. 2018.
This web is using cookies. Using this web you are agree with it. More information